شهر بلورد

Balvard City - Beautiful Tourism City - گردشگری بلورد

چهار گنبد بین روستای تنگوئیه و صدر الدین

چهار گنبد روستای آبدان علیا

چهار گنبد روستای کرپوئیه

چهار گنبد روستای شیخ جمال - درخت کهن 800 ساله

چهار گنبد روستای رمجون

چهار گنبد روستای بلورد - معاصر

روستای اسطور- اوائل اسلام

روستای اسطور

شمال شرق روستای اسطور- دوره صفوی و قاجاری

روستای زمزرج -اوائل اسلام

Template Design:Dima Group