شهر بلورد

Balvard City - Beautiful Tourism City - روستاهای بلورد

کشکوئیه . [ ک َ ئی ی ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان بلورد بخش مرکزی شهرستان سیرجان واقع در 54هزارگزی خاور سعیدآباد سر راه فرعی بافت به سیرجان . آب آن از قنات و راه آن مالرو است .مزارع مارون و مورزنگی جزء این ده است و ساکنان از طایفه ٔ بچاقچی اند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).

کهن سیاه، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان سیرجان در استان کرمان ایران است.این روستا در دهستان بلورد قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۳۸ نفر (۳۳خانوار) بوده‌است.

بوجان (سیرجان)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان سیرجان در استان کرمان ایران است.این روستا در دهستان بلورد قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۵۹ نفر (۱۹خانوار) بوده‌است.

اسطور ، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان سیرجان در استان کرمان ایران است.این روستا در دهستان بلورد قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۳۴۸ نفر (۸۱خانوار) بوده‌است.

Template Design:Dima Group